Krent (saskatoon), northline


Amelanchier alnifolia